ประกาศผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62

สถานที่และสูจิบัตรการแข่งขัน สังกัด สพม.

แผนผังโรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขัน
1.  วิทยาศาสตร์  โรงเรียนภูเขียว
2.  คณิตศาสตร์  โรงเรียนคอนสวรรค์
3.  การงานอาชีพฯ  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
4.  สังคมศึกษาฯ  โรงเรียนแก้งคร้อ
5.  สุขศึกษาฯ  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
6.  คอมพิวเตอร์  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
7.  คอมพิวเตอร์  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
8.  คอมพิวเตอร์  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
9.  คอมพิวเตอร์  โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูมิ
10.คอมพิวเตอร์  โรงเรียนแก้งคร้อ
11.ภาษาไทย  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
12.ดนตรี  โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
13.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.ชัยภูมิ
14.ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
15.การจัดดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
16.เวทีกลาง


สูจิบัตรการแข่งขัน
1.  คอมพิวเตอร์  แก้ไขการแข่ง CMS   web editor และ Text editor
2.  การเรียนร่วม
3.  ภาษาต่างประเทศ
4.  คณิตศาสตร์
5.  วิทยาศาสตร์
6.  สุขศึกษา
7.  การงานอาชีพฯ
8.  สังคมศึกษาฯ
9. ดนตรี
10.ดนตรี(การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย)
11.ดนตรี(การแข่งขันวงดนตรีไทย)
12.ทัศนศิลป์
13.นาฎศิลป์
14.กิจกรรมท้องถิ่น
15.การแข่งขันนักบินน้อย
16.การแข่งขันหุ่นยนต์
17.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18.ภาษาไทย


เวบไซต์ประสานงาน งานศิลปหัตกรรม  สพม.  http://art62.sillapa.net/sm-esan62

ข่าวจากส่วนกลาง